Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.dysonserwis.pl (w tym jego podstron), zwanego dalej Serwisem, administrowanego przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. z siedzibą w Mościskach, przy ul. Postępu 19, pod numerem KRS: 0000539297, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-000-18-97, REGON 011082073, zwaną dalej Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dlatego nadrzędnym celem Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j.  jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. towary i usługi. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez Serwis, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j.  celem uzyskania informacji na ten temat.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. z siedzibą w Mościskach, przy ul. Postępu 19, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000539297, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-000-18-97, REGON 011082073. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., pisząc na adres: sklep@dysonserwis.pl

Powierzenie danych

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Zasady zbierania danych osobowych

 1. W czasie przeglądania zawartości www.dysonserwis.pl przez Użytkowników, w sposób automatyczny, w oparciu o analizę logów dostępowych, zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników (np., data i czas odwiedzin, typ przeglądarki, przeglądane treści, typ systemu, liczba połączeń i liczba otwieranych podstron Serwisu) oraz ich adresy IP.
 2. W momencie otworzenia podstrony Serwisu „Punkty odbioru” Użytkownik otrzymuje zapytanie, czy wyraża zgodę na udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody następuje poprzez wybranie pola „Udostępnij położenie”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik  w dowolnej chwili może cofnąć zgodę na udostępnianie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez taką modyfikację jej ustawień, aby każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie tejże lokalizacji.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. Brak podania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 5. W Serwisie zamieszczony jest formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez Dyson Serwis towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Zakres gromadzonych i wykorzystywania danych

 1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. wobec Użytkownika.
 2. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Serwisie prowadzonym przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. Do realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, przedsiębiorstwa spedycyjne, czy podmiot obsługujący płatności). Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie jest zależne od uznania Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów (biuletynów elektronicznych) lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin.
 6. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, rozpoznawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu, w celach statystycznych (w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics – np. liczba połączeń, region z którego nastąpiło połączenie, numer IP, data i czas połączenia, liczbie otwieranych podstron Serwisu) lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może zweryfikować ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Szczegółową instrukcję modyfikacji rzeczonych ustawień zawiera każdorazowo „Pomoc” przeglądarki internetowej. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, np. szukając danych o położeniu naszych Punktów Odbioru w pierwszej kolejności zostaną wskazane te znajdujące się w najbliższej okolicy Użytkownika.
 7. Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą w związku z:

 • rejestracją w Sklepie,
 • realizacją umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 • udziałem w usłudze newsletter (w przypadku uprzedniego udzielenia stosownej zgody).

2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 10 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo żądać od Serwisu dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. pisząc na adres: sklep@dysonserwis.pl lub w dowolnym momencie edytując swoje dane osobowe i/lub zgody w ustawieniach Konta.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy, że:
 • Użytkownik postąpi zgodnie z instrukcją zawartą w każdym takim e-mailu;
 • Użytkownik zmieni ustawienia swojego konta w panelu użytkownika

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich nadrzędnym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik w każdym momencie może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na jego urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone  na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies zweryfikować można w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik, w każdej chwili może usunąć cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 5. Ponadto w  Serwisie wykorzystywane są pliki cookies Google AdWords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem usług takich jak:
 • kategorie zainteresowań,
 • remarketing,
 • analogiczni odbiorcy,
 • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
 • kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Technologie śledzące działania

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

– kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma wyłącznie ograniczona liczba pracowników Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., jako administratora danych.

Wyłączenie odpowiedzialności i wprowadzenie zmian

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań i technologii takich jak pliki cookies oraz przetwarzaniu danych Użytkownika w Internecie przez Serwis, możliwe jest personalizowanie wyświetlanych treści, tak aby te lepiej odpowiadały potrzebom Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych uczyni łatwiejszym i efektywniejszym przeszukiwanie zawartości Serwisu przez Użytkownikom. Treści, o których mowa powyżej, mogą istotnie wpływać na decyzje zakupowe – dlatego propozycja jest przeznaczona dla osób mających ukończone 18 lat.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

Gdzie znaleźć numer seryjny
Znajdź swój model urządzenia i unikatowy numer seryjny, który umieszczony jest bezpośrednio na urządzeniu.