Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dysonserwis.pl, prowadzony jest przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. z siedzibą w Mościskach (05-080), przy ul. Postępu 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000539297, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-000-18-97, REGON 011082073, adres e-mail: sklep@dysonserwis.pl, telefon kontaktowy nr +48 531 000 111.
 2. Regulamin przewidziany jest zarówno dla Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt IX Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).
 3. Przedstawione w Sklepie Internetowym informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 1 Definicje

  1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie uwzględnia kosztów Dostawy.
  2. BOK – biuro obsługi klienta, udziela Klientom informacje w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności w dni robocze, w godzinach określonych w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail oraz za pomocą formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”.
  3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
  5. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

 1. Formularz zamówienia – interaktywny elektroniczny formularz umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o założenie konta w Sklepie albo zawarła ze Sprzedawcą Umowę poprzez złożenie Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Konto Klienta – usługa elektroniczna, konto Klienta założone przez niego w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 6. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę.
 7. Polityka – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod tym adresem https://dysonserwis.pl/polityka-prywatnosci/
 8. Produkty/Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie sklepu Sprzedawcy, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Punkt odbioru – miejsce odbioru przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”.
 12. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.dysonserwis.pl oraz jej podstronach.
 13. Sprzedawca – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.dysonserwis.pl prowadzony jest przez Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. z siedzibą w Mościskach (05-080), przy ul. Postępu 19, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000539297, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-000-18-97, REGON 011082073, e-mail: sklep@dysonserwis.pl, tel. +48 531 000 111.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.287 ze zm.)
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j. za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy nieodpłatnie Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów.
  2. Konto – korzystanie możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) wypełnienie formularza rejestracji i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu;

b) kliknięcie pola „Zarejestruj”;

c) potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta.

  1. Konto Klienta świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto samodzielnie lub poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dysonserwis.pl, lub też pisemnie na adres: Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., ul. Postępu 19, 05-080 Mościska. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć zamówienie.
  2. Formularz Zamówienia – Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia. W Formularzu Zamówienia Klient zobowiązany jest do podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich wymaganych danych. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach stworzonego Konta.
  3. Newsletter – w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku Kupujący podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie Internetowym swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W drugim kroku na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której przekaże link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link takie wypisanie umożliwiający. Kupujący może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dysonserwis.pl wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
  4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartfon lub tablet). Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie działającego adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny (np. Windows, MacOS) i przeglądarka internetowa.
  5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.
  6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dób osobistych, praw autorskich i własności intelektualnych.
  7. Tryb postępowanie reklamacyjnego:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dysonserwis.pl
b) Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • żądania Klienta;
 • dane kontaktowe składającego reklamację – powyższe przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż produktów odbywa się na podstawie Zamówień składanych w Sklepie przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać na stronie dysonserwis.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Na stronie dysonserwis.pl umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Ceny Produktów wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, Cen Produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.
 5. Podane w Sklepie Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłki do Klienta ani kosztów obsługi płatności.
 6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
 7. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera w Sklepie Produkty poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta asortymencie. Ze względów technicznych maksymalna ilość sztuk w jednym koszyku wynosi 10, zaś maksymalna wartość zamówienia przy formie płatności „za pobraniem” wynosi 2000,00 zł. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym miejscu Klient może podać również kod rabatowy, jeżeli takowy posiada. Kod rabatowy może podać wyłącznie Klient zalogowany, który posiada konto w sklepie dysonserwis.pl
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 4 PŁATNOŚCI – SPOSOBY I TERMINY

  1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt(-y). Dla Klientów dostępne są następujące sposoby płatności:

a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.plPayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
b) Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) – płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru Produktów od kuriera, z tym zastrzeżeniem, że wartość jednego zamówienia za pobraniem nie może przekraczać kwoty 2000,00 zł.

 1. Produkty pozostaje własnością Sprzedawcy, aż do chwili zapłaty przez Klienta Ceny za złożone Zamówienie, w pełnej wysokości.

§ 5 DOSTAWY – SPOSOBY I TERMINY

  1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawy” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
  4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka kurierska (za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD) na wskazany adres,
b)dostawa do paczkomatu firmy Inpost. Możliwość dostaw za pośrednictwem paczkomatu InPost może być niedostępna dla niektórych Towarów z uwagi na ich cechy uniemożliwiające skorzystanie z tej formy dostawy (np. gabaryty, sposób pakowania), w takim przypadku przy wyborze sposobu dostawy opcja „paczkomat InPost” będzie niedostępna,
c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru po wcześniejszym potwierdzeniu: ul. Postępu 19, 05-080 Mościska, w godzinach pon. – pt. 10.00 – 18.00, sob. 10.00 – 14.00

  1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin dostawy, który nie może przekroczyć 60 dni.
  2. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub kartą płatniczą
b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem

 1. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 2. Po dokonaniu dostawy zakupionego Produktu, Sprzedawca w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 6 REKLAMACJI PRODUKTU

  1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  3. Produkty prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
  4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na jeden z poniższych sposobów:

a) pisemnie na adres: Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., ul. Postępu 19, 05-080 Mościska,
b) w formie elektronicznej na adres: sklep@dysonserwis.pl
c) przy użyciu interaktywnego formularza https://dysonserwis.pl/reklamacje/

  1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju  i daty wystąpienia wady,
b)żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. Klient, który dochodzi praw z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy, na adres Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., ul. Postępu 19, 05-080 Mościska. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

  1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
c) uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: federacja-konsumentow.org.pl.
 2. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a Sprzedawcą:
  a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 • Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  2. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w formie:

a) pisemnie na adres: Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., ul. Postępu 19, 05-080 Mościska,
b) w formie elektronicznej na adres: sklep@dysonserwis.pl
c) przy użyciu interaktywnego formularz pod adresem: https://dysonserwis.pl/zwroty/

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:

Ekspert Serwis Niewiadomski sp. j., ul. Postępu 19, 05-080 Mościska.

 1. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Punkty Regulaminu (9.1-9.9) oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-01-01.
  2. Regulamin jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Sprzedawcy.
  3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  4. Sprzedawca zastrzega prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak:

a) Zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw  i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem.
b) Wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu.
c) Rozbudowa, zmiana lub wycofanie dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług lub udogodnień dla Klientów (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem Umów),
d) Zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
e) Konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie.
f) Zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu.
g) Poprawa obsługi Klientów.
h) Przeciwdziałanie nadużyciom.
i) Zmiana procesu zawierania Umów i składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Sprzedawca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

Gdzie znaleźć numer seryjny
Znajdź swój model urządzenia i unikatowy numer seryjny, który umieszczony jest bezpośrednio na urządzeniu.